Patent Europea: protecció en 44 països amb una única sol·licitud

patent-europea

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

Última Modificació:

Les sol·licituds de patent europea són l’especialitat d’ABG Intellectual Property. De fet, entre els membres del nostre equip comptem amb 15 agents europeus de patents qualificats, 3 dels quals van ser examinadors de l’Oficina Europea de Patents (OEP).

En aquest article farem una introducció al sistema europeu de patents per a tractar d’apropar als nostres lectors aquest sistema que permet cobrir fins a 44 països amb un sol registre.

Origen del sistema europeu de patents

El 1973, setze països van signar el Conveni de la Patent Europea (CPE), que va entrar en vigor el 1977. Aquest fou l’inici de l’Organització Europea de Patents. Posteriorment, en la Conferència Diplomàtica de Munic de l’any 2000, es va adoptar una revisió del CPE que va entrar en vigor el 2007.

L’entrada en vigor del CPE va permetre la presentació d’una única sol·licitud de patent davant l’Oficina Europea de Patents (OEP), realitzant un únic procediment de tramitació i, una vegada concedida la patent, la seva validació als països europeus d’interès. D’aquesta manera, cada patent europea concedida es converteix en un feix de patents nacionals individuals.

Les patents europees concedides tenen el mateix efecte en cadascun dels països als quals es validen que les patents nacionals concedides en els esmentats països.

Aquest procediment centralitzat de concessió de patents presenta com a avantatges la reducció de costos i simplificació de la tramitació, ja que evita haver de presentar i tramitar per separat cada sol·licitud de patent a cada territori d’interès.

Font: Oficina Europea de Patents. Clicar en la imatge per a ampliar

Poc a poc s’han anant unint més països a l’Organització Europea de Patents. Espanya va adherir-se el 1986. Actualment, està formada per 39 estats membres, 1 estat d’extensió i 4 estats de validació.

Des de la seva posada en marxa, el sistema europeu de patents ha sigut un èxit, presentant-se el 2019 més de 180.000 sol·licituds de patent, un increment del 4% respecte l’any anterior. A més, l’Oficina Europea de Patentes i les seves cambres de recursos, que estableixen la jurisprudència, s’han establert com a referència a nivell mundial en l’avaluació de la patentabilitat d’invencions.

Quines invencions es poden protegir per patent europea?

Les patents europees es concedeixen per a invencions de qualsevol camp de la tecnologia que siguin noves, impliquin activitat inventiva i tinguin aplicació industrial. Exemples d’invencions serien un producte, un procediment o un aparell.

Encara que el CPE no proporciona una definició de què es considera una “invenció”, defineix una llista no exhaustiva del que no es considera una “invenció”. Aquesta llista exclou de la patentabilitat, entre d’altres, descobriments, teories científiques, mètodes matemàtics, creacions estètiques, programes d’ordinador com a tals, plans, regles i mètodes per a l’exercici d’activitats intel·lectuals, jocs o mètodes de negoci, presentació d’informació, varietats de plantes o animals, mètodes quirúrgics, terapèutics o de diagnòstic portats a terme sobre el cos humà o animal, i invencions contràries a l’ordre públic o a la moralitat com, per exemple, mitjans per a clonar éssers humans o l’ús d’embrions humans amb finalitats industrials o comercials.

Quines són les etapes de la tramitació d’una sol·licitud de patent europea?

Presentació i examen formal

Qui  pot presentar una sol·licitud de patent europea?

Qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, lloc de residència o domicili social, pot presentar una sol·licitud de patent europea.

Les sol·licituds de patent europees poden tenir un únic sol·licitant o diversos sol·licitants.

En quina llengua es pot presentar una sol·licitud de patent europea?

Les sol·licituds de patent europea es poden presentar en qualsevol llengua. Tanmateix, la tramitació de la sol·licitud de patent es realitzarà en una de les tres llengües oficials de l’OEP, que són l’anglès, el francès i l’alemany. Per això, si la sol·licitud de patent europea no es presenta en una d’aquestes llengües, és necessari aportar una traducció a una d’elles.

A on es pot presentar una sol·licitud de patent europea?

Les sol·licituds de patent europea es poden presentar davant d’una de les oficines de l’OEP en Munic, La Haia o Berlín, o davant de les oficines nacionals dels estats membres.

Com es pot presentar una sol·licitud de patent europea?

Les sol·licituds de patent europea es poden presentar de forma electrònica, en persona, per correu o per fax.

Quina documentació es necessita per a presentar una sol·licitud de patent europea?

En les seves fases inicials, la sol·licitud de patent europea ha de complir amb una sèrie de requisits formals:

  • un text de patent,
  • una traducció del text de la sol·licitud de patent a l’anglès, el francès o l’alemany, si el text es va presentar inicialment en altra llengua,
  • realitzar el pagament de les taxes de presentació i de cerca,
  • identificar al (s) sol·licitant(s),
  • designar a l’ (als) inventor(s),
  • designar a un representant professional si el sol·licitant no és d’un país membre del CPE,
  • aportar una llista de seqüències d’aminoàcids o de nucleòtids en el cas que la sol·licitud divulgui seqüències d’aminoàcids o nucleòtids i certificat de depòsit de material biològic quan la invenció estigui relacionada amb una matèria biològica no accessible al públic i quan aquesta no es pugui descriure de tal manera que un expert pugui reproduir la invenció, i
  • aportar una còpia certificada del document de prioritat en cas necessari.

El text de patent es composa d’un resum, una descripció, almenys una reivindicació i opcionalment figures. La descripció ha d’explicar la invenció de manera clara i suficient per a que un expert en la matèria sigui capaç de reproduir-la. Les reivindicacions defineixen l’objecte per al qual es sol·licita la protecció, en termes de característiques tècniques.

El CPE estableix que no es pot ampliar la matèria del text de patent originalment presentat. Això és de particular rellevància ja que l’OEP és molt estricta a l’hora d’avaluar si ha hagut addició de nova matèria, i genera problemes als sol·licitants durant la tramitació.

Per aquest motiu, és important disposar d’un text de patent de bona qualitat, ja que el text que es presenti originalment és en el qual es basarà tota la tramitació de la sol·licitud de patent, així com qualsevol litigi de la patent resultant, durant els 20 anys de vigència del dret. Qualsevol modificació de la descripció durant la tramitació davant l’OEP, per exemple, per a afegir una definició que aclareixi algun terme tècnic, per a afegir algun exemple o per a definir una combinació particular de característiques tècniques es consideraria nova matèria pel que fa al contingut de la descripció originalment presentada. Per tant, l’OEP no permet tals modificacions del text de la sol·licitud.

Després de la presentació de la sol·licitud de patent, l’OEP examina si la documentació presentada compleix amb tots els requisits formals. Si no fos així, l’OEP emetria una comunicació invitant al sol·licitant a remeiar les deficiències dins d’un termini de temps determinat.

Cerca

Què és l’Informe de Cerca Europeu Ampliat?

L’OEP realitza una cerca de l’estat de la tècnica rellevant per a la invenció i elabora l’Informe de Cerca Europeu Ampliat. Aquest informe consta de l’Informe de Cerca Europeu al qual es citen els documents rellevants per a la patentabilitat de la invenció i una Opinió Escrita sobre la patentabilitat de la invenció. Els requisits principals avaluats en l’Opinió Escrita són: novetat, activitat inventiva, aplicació industrial, unitat d’invenció, claredat i suficiència de la descripció.

Quan s’emet l’Informe de Cerca Europeu Ampliat?

L’OEP acostuma a emetre l’Informe de Cerca Europeu Ampliat en el termini d’aproximadament 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de patent.

Publicació de la patent europea

Quan es publica la sol·licitud de patent europea?

La sol·licitud de patent europea es publica 18 mesos després de la presentació o, en el cas que s’hagués reivindicat prioritat, als 18 mesos des de la data de prioritat.

Generalment la sol·licitud de patent es publica juntament amb l’Informe de Cerca Europeu.

Per què és important la publicació?

La publicació és un esdeveniment important perquè:

  • la sol·licitud de patent, incloent el text de patent al complet, queda a disposició del públic, que pot accedir als detalls de la invenció;
  • la sol·licitud de patent europea confereix al sol·licitant protecció provisional des de la publicació.

Quins terminis venen determinats per la publicació?

En el termini de 6 mesos des de la publicació de l’Informe de Cerca Europeu s’ha de realitzar el pagament de les taxes de designació. La taxa de designació inclou tots els estats membres de l’Organització Europea de Patents, però no inclou els estats d’extensió i estats de validació. Si es desitja obtenir protecció als estats d’extensió i validació és necessari realitzar el pagament de las taxes corresponents per a cada país d’interès.

El termini per a respondre a les objeccions senyalades a l’Informe de Cerca Europeu Ampliat (si les hagués) i sol·licitar l’examen de la sol·licitud de patent europea també finalitza als 6 mesos des de la publicació de l’Informe de Cerca Europeu.

Examen substantiu

Com es sol·licita l’examen substantiu?

Per a procedir amb l’examen substantiu de la sol·licitud de patent és necessari realitzar la petició de l’examen i el pagament de la taxa corresponent. El termini disponible per a realitzar ambdós actes finalitza als 6 mesos des de la publicació de l’Informe de Cerca Europeu.

En què consisteix l’examen substantiu?

Durant l’examen substantiu, l’OEP examina si la sol·licitud de patent europea compleix amb els requisits de patentabilitat establerts al CPE per a poder procedir a la concessió de la patent. Els requisits principals avaluats són els esmentats anteriorment.

Si l’OEP considera que la sol·licitud de patent no compleix amb els requisits de patentabilitat i, per tant, no està llesta per a concessió, l’OEP emet una comunicació (acció oficial) informant al sol·licitant de les deficiències detectades i invitant-li a corregir-les.

En resposta, el sol·licitant pot modificar les reivindicacions i/o aportar arguments per a respondre a les objeccions rebudes.

Actualment, l’examen substantiu té una durada mitja d’entre 1 i 2 anys i generalment implica la recepció d’unes dues accions oficials. No obstant això, aquests valors poden variar en funció de l’estratègia adoptada pel sol·licitant.

Concessió de la patent europa

Què és la intenció de concessió?

L’OEP emetrà una comunicació informant de la intenció de concessió de la patent quan consideri que aquesta compleix amb tots els requisits exigits en el CPE. Juntament amb aquesta comunicació, l’OEP també adjunta el text de la sol·licitud de patent que té intenció de concedir.

Quins actes s’han de realitzar per a que la concessió sigui efectiva?

Per a que la concessió tingui lloc, el sol·licitant ha d’acceptar el text proposat per l’OEP per a la seva concessió, i realitzar el pagament de les taxes de concessió i publicació. També s’ha d’aportar una traducció de les reivindicacions a les altres dues llengües oficials de l’EPO que no siguin  llengua de tramitació. Per exemple, si una sol·licitud de patent s’ha tramitat en anglès, s’haurà d’aportar una traducció de les reivindicacions al francès i l’alemany.

El termini per a pagar aquestes taxes i aportar la traducció de les reivindicacions és de 4 mesos des de la notificació de la intenció de concessió.

Validació d’una patent europea

Què és la validació?

Una vegada la patent és concedida, el sol·licitant ha de validar la patent en cadascun dels països designats als quals es desitja tenir efectes legals de protecció per a la seva invenció.

Quins actes s’han de fer per a validar la patent europea?

En alguns països, com Alemanya, Regne Unit o França no és necessari fer res per a que la patent europea sigui efectiva. En d’altres, la validació pot implicar el pagament de taxes i/o l’aportació d’una traducció  la llengua oficial del país de les reivindicacions concedides o del text complet de la patent concedida.

A Espanya és necessari realitzar el pagament d’una taxa i aportar una traducció al castellà del text complet.

Quin és el termini per a validar?

El titular de la patent disposa d’un termini de 3 mesos des de la publicació de la menció de concessió per a validar la patent als països d’interès.

Com es manté en vigor la patent europea concedida?

La patent europea concedida es manté en vigor als països als quals s’ha validat mitjançant el pagament de les anualitats corresponents directament a les oficines nacionals.

Abans de la concessió, és a dir, durant la tramitació de la sol·licitud de patent, també s’han de pagar anualitats (a partir de la tercera anualitat). En aquesta etapa del procediment, las anualitats es paguen de forma centralitzada davant de l’OEP.

Quina és la durada de la protecció conferida per una patent europea?

La protecció conferida per una patent europea és de 20 anys des de la data de presentació, sempre que la patent es mantingui en vigor realitzant el pagament de les anualitats corresponents.

Una vegada concedida la patent europea, es pot perdre?

Font: Oficina Europea de Patents. Clicar en la imatge per a ampliar

Una vegada publicada la menció de concessió de la patent europea, s’obre un termini de 9 mesos per a que tercers presentin una oposició qüestionant la seva validesa. El procediment d’oposició té lloc davant les Divisions d’Oposició de l’OEP, que tenen àmplia experiència en aquests procediments inter partes.

Una vegada passat el període d’oposició, la única possibilitat d’invalidar una patent europea és mitjançant accions de nul·litat davant dels tribunals de cadascun dels països a on la patent ha estat validada. Aquest és un procés complex i costós, que requereix contractar advocats i conèixer les particularitats de cada país, per la qual cosa, des de el punt de vista de l’oponent, l’oposició centralitzada davant de l’Oficina Europea de Patents és sense cap dubte l’opció més eficient i econòmica per a invalidar una patent.

Què es pot fer davant d’una decisió desfavorable de l’OEP?

Una decisió desfavorable presa per l’OEP es pot recórrer davant de les Cambres de Recursos de la OEP.

Es pot presentar un recurs respecte a una decisió presa tant durant el procediment de tramitació (per exemple, la decisió de rebutjar la sol·licitud de patent) com en procediments d’oposició (per exemple, la decisió de revocar la patent o de mantenir-la ja sigui tal como es va concedir o de forma modificada).

Patent Europea: un avenç per a la innovació

El sistema de patents europeu ha suposat un gran canvi no només per al sector de la innovació, al qual se li estalvia temps i burocràcia per a protegir la seva propietat industrial, sinó també per a tota la societat en el seu conjunt. Amb aquests actius protegits amb un únic tràmit en un ampli territori, els avenços cientificotècnics circulen amb major facilitat traspassant fronteres i posant-se a l’abast d’un nombre de persones més gran.

A més, la base de dades de sol·licituds de patent és un gran arxiu de coneixements cientificotecnològics. El seu ús evita duplicar investigacions i, en molts casos, és una font que permet trobar solucions a problemes ja resolts per altres.

Als últims anys l’Oficina Europea de Patents ha realitzat múltiples canvis en el procediment, amb la fi de simplificar-lo i accelerar-lo. Entre els seus objectius estratègics trobem que la majoria de sol·licituds s’examinen i, eventualment, es concedeixen en un termini de 3 anys des de la data de presentació.

 

Sofia Pettersson
Associate | Patent Adviser - Chemistry, Materials & Pharma
La Sofia és Agent Europea de Patents des del 2015. És Dra. en Química i associada al Departament de Química i Materials. La Sofia es va incorporar a ABG el 2010 i la seva pràctica habitual es centra en la tramitació de patents i la realització d’estudis d’opinió a les àrees de química i farmàcia.
Sofia Pettersson on EmailSofia Pettersson on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No s'ha trobat cap esdeveniment!

Notícies rellevants

Serveis