Optimització de Contractes de Llicència

Els recents canvis legislatius a l’àmbit del dret comercial i la competència donen lloc a la invalidesa o falta d’eficàcia d’algunes clàusules consuetudinàries incloses- fins fa poc- als acords de transferència de tecnologia signats pels llicenciants o llicenciataris dels drets de propietat intel·lectual o secrets empresarials.

A més, a vegades els acords de llicència contenen clàusules que generen riscos substancials per a les empreses o obligacions que, tot i sent lícites, són desproporcionades.

Per a aquelles empreses que disposen d’un portfoli d’acords de llicència, el Departament Legal d’ABG Intellectual Property ofereix un servei d’ “Optimització d’Acords de Llicència” que inclou:

a) La revisió dels contractes de llicència sobre secrets empresarials i drets de propietat industrial celebrats entre la empresa i tercers. Aquesta revisió inclou la identificació de clàusules que impliquen riscos legals o que afecten significativament a l’equilibri dels beneficis

b) La proposta de modificacions respecte a clàusules il·legals o especialment oneroses, substituint-les per d’altres que eliminen o mitiguen els riscos detectats.

Amb aquest servei detectarem disposicions en els acords de llicència que impliquen riscos legals, minvin la posició competitiva de la empresa o generin un desequilibri desproporcionat en la relació entre el llicenciant i el llicenciatari.

En particular, podem evitar els següents riscos:

  • (i) Incórrer en conductes que siguin contràries a les lleis de competència, que podrien comportar sancions econòmiques significatives.
  • (ii) Reduir o eliminar la rendibilitat d’un projecte. Això, es pot deure a l’acceptació inconscient de termes i condicions contractuals desproporcionats o riscos no detectats durant les negociacions de l’acord de llicència.
  • (iii) La transferència involuntària per part del client dels drets sobre invencions futures a favor de l’altra part, així com de les patents futures sobre les mateixes.
  • (iv) El pagament de royalties injustificats als atorgants de llicències que, en la pràctica, no atorguen drets executables i vàlids, total o parcialment.

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física