Protecció de Secrets Empresarials

A ABG Intellectual Property assessorem als nostres clients en la implementació de programes de protecció de secrets empresarials a fi d’optimitzar la protecció i complir amb els requisits de la nova legislació

Cuida els teus secrets empresarials, protegeix la teva innovació

Els secrets empresarials que atresoren les companyies més innovadores són molt importants perquè milloren la competitivitat, sempre i quan la informació confidencial no es divulgui a tercers.

Fins ara, el marc jurídic espanyol sobre secrets empresarials i les eines per a executar-los als Tribunals de Justícia eren insuficients per a garantir la seva protecció. Ara, per fi, tenim a Espanya una legislació sòlida sobre secrets empresarials que protegeix aquests actius amb el grau d’atenció que es mereixen.

La Llei 1/2019 de la UE, del 20 de febrer, sobre Secrets Empresarials va entrar en vigor el 13 de març de 2019 i és el resultat de la Directiva (UE) 2016/943 de la UE del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny de 2016, relatiu a la protecció de los coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites. 

La legislació sobre secrets empresarials requereix que la persona que té el control legal de la informació adopti mesures per a mantenir-la en secret. Això implica la identificació del seu objecte, les persones que participaren a la seva creació, custòdia, comercialització i defensa legal en cas de ser infringida per tercers.

La implementació d’un sistema de protecció requereix que la empresa revisi la seva cartera de secrets empresarials per a definir les categories d’informació que són susceptibles de protecció segons la seva rellevància i les mesures específiques que es deuen adoptar.

Per tant, una actitud proactiva de la empresa és fonamental per a assegurar la protecció dels seus secrets empresarials.

En base a aquesta experiència, recolzem i assessorem als nostres clients per a:

  • Identificar les categories rellevants d’informació confidencial a protegir, el nivell de protecció escollit i la política d’accés en nous projectes.
  • Seleccionar la informació empresarial que és necessari protegir sota el sistema de secrets empresarials en projectes anteriors.
  • Registrar informació confidencial mitjançant notarials, depòsits davant el Registre de la Propietat Intel·lectual i serveis de segellat de temps, per a certificar la seva titularitat, contingut i data.

Riscos per la manca d’un Sistema de Registre de Secrets Empresarials

És important tenir en compte que l’absència d’un Programa de Protecció de Secrets Empresarials de la empresa i, en particular, un Sistema de Registre de Secrets Empresarials, comporta els següents riscos per la empresa i el seu equip directiu:

- Pèrdua d’oportunitats de negoci

Existeix el risc de no protegir adequadament dades, processos, fórmules, substàncies, etc. que podrien ser el punt de partida d’invencions, creacions, processos productius o informacions prometedores i valuoses pel nostre negoci.

Amb això, estarem facilitant, sense ser conscients, la seva divulgació i, per tant, la pèrdua de l’avantatge competitiu conferit per la seva explotació sense coneixement de la nostra competència.

- No detecció d'actes il·lícits

L’absència d’un inventari que designi als responsables de la custòdia de la informació confidencial i els atribueixi funcions específiques per a evitar la seva divulgació, pot provocar problemes quan es produeixin actes no consentits d’obtenció, utilització o revelació de la informació.

Alguns exemples d’això podrien ser: la descàrrega d’informació confidencial per part d’empleats en dispositius portàtils, la divulgació inconscient de secrets empresarials a reunions amb clients potencials i l’accés de la competència per mitjà de noves tecnologies, etc.

- Infracció de drets de tercers

Davant l’absència d’una identificació adequada dels secrets empresarials i l’adopció de mesures raonables per la seva preservació, pot ocórrer que hi hagi tercers que decideixin protegir-los sota el sistema de patents.

Si el titular legítim dels secrets empresarials no pot demostrar el seu ús anterior al registre, podria donar-se la circumstància de que aquests tercers obtinguin també un dret d’exclusiva.

En un cas així,  el legítim titular dels secrets empresarials es podria veure doblement perjudicat:

  • privat de la informació confidenciali sense possibilitat de reivindicar la titularitat de la sol·licitud de patent
  • condemnat per infracció d’una patent concedida al tercer que il·legítimament va adquirir la invenciódel seu legítim titular per després protegir-la mitjançant el sistema de patents.

- Responsabilitat civil

La vulneració de secrets empresarials pot derivar en tres tipus de responsabilitat civil:

  • responsabiltat a conseqüència d’una actuació dolosa,
  • d’una actuació negligent
  • per danys ocasionats a un tercer de bona fe.

Responsabilitat penal

La reforma del Codi Penal de 2015 contempla la responsabilitat de les empreses per delictes contra la propietat intel·lectual e industrial, el mercat i els consumidors i de corrupció privada.

La no adopció de mesures de protecció de secrets empresarials per part d’una empresa li impediria beneficiar-se de l’exempció de responsabilitat penal en cas de delicte comès dins de la empresa que tingui per objectiu l’apoderament, la difusió, la revelació o la cessió d’un secret empresarial.

T’ajudem a mantenir els teus secrets empresarials fora de perill

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física