Nova Llei Espanyola de Patents

spanish-patent-law

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

El proper 1 d’abril de 2017 entrarà en vigor la nova llei 24/2015 de Patents aprovada al juliol de 2015 que substituirà a l’actualment vigent (Llei 11/1986). Aquesta nova llei pretén actualitzar la normativa espanyola sobre patents per a adeqüar-la a l’àmbit internacional i, en particular, equiparar-la a la legislació europea.

Des de l’actual llei aprovada al 1986, s’han pres varis acords en matèria de propietat industrial:

  • l’Acord de l’OMC sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intelectual relacionats amb el Comerç (ADPIC),
  • el Tractat sobre el Dret de Patents (PLT),
  • la creació dels Certificats Complementaris de Protecció (CCP) per medicaments i productes fitosanitaris,

Tot això ha fet que fos necessari renovar l’actual sistema de patents a Espanya.

L’examen sustantiu: el principal canvi de la nova llei espanyola de patents

Entre els principales canvis que incorpora aquesta nova llei cap destacar, com aspecte més ressenyable, l’establiment d’un únic procediment de concessió per les sol.licituds de patent que precisa la superació d’un examen sustantiu on es valoren, entre d’altres requisits, la novetat i activitat inventiva.

Per tant, desapareix l’opción relativa al procediment general de concessió que permitia obtenir una patent amb independència de que aquesta complís o no els requisits de patentabilitat.

Es tracta d’establir amb això un sistema de patents més sòlid que eviti monopolis injustificats.

Altres canvis importants que introdueix aquesta nova Llei es resumeixen a continuació

Taxes del 50% a universitats públiques

S’elimina l’exenció de taxes per les Universitats públiques, encara que aquestes tindran una bonificació del 50% a l’import de les taxes abonades per l’obtenció i manteniment dels títols de Propietat Industrial, que serà del 100% sempre que acreditin que la invenció està sent explotada.

Així mateix, s’estableix una reducció del 50% a las taxes de sol.licitud, IET i exàmen, així com de les tres primeres anualitats, per particulars i PYMEs que tinguin acreditada la condició d’emprenedors.

Informe de l’Estat de la Tècnica

L’Informe sobre l’Estat de la Tècnica (IET) haurà de sol.licitar-se en el moment de presentar la sol.licitud de patent. Això suposa, per tant, un augment en el cost inicial de la sol.licitud de patent.

Tanmateix, es d’esperar amb això que la recerca d’antecedents, així com l’emissió de l’opinió sobre patentabilitat, s’adelantin de manera que es pugui valorar, de forma més objectiva, sobre la conveniència d’extendre la sol.licitud a altres països dins l’any de prioritat.

Avaluació de la novetat

Per l’avaluació del requisit de novetat s’inclouen com estat de la tècnica les sol.licituds europees que designen a Espanya i les sol.licituds PCT que hagin entrat a Espanya, quina data de presentació sigui anterior a la de la presentació de la sol.licitud de patent i que haguessin sigut publicades en espanyol en aquesta data o en altra posterior.

Patents d’ús mèdic

En relació a les patents d’ús mèdic, s’incorporen les modificacions adoptades a la Revisió del Conveni de la Patent Europea realitzada al 2000 i que ban entrar en vigor al 2007, al permetre patentar substàncies o composicions ja conegudes pel seu ús com a medicament o per noves indicacions terapèutiques. Per tant, deixa d’aplicar la redacció de reivindicacions d’ús mèdic de tipus suís.

Oposicions

Es substitueixen les oposicions previa concessió de l’anterior procediment amb exàmen previ per un sistema d’oposició post-concessió equiparable al sistema europeu, amb la diferència de que dites oposicions es presentaran en el terme de sis mesos, en lloc dels nou mesos que otorga l’oficina europea.

Nul.litat parcial

Es permet la declaració de nul.litat parcial d’una reivindicació i es preveu també que el titular de la patent pugui limitar-la modificant les reivindicacions, o revocar-la en la seva totalitat.

El procediment de revocació o limitació a petició del propi titular podrà iniciar-se en qualsevol moment durant la vigència de la patent i tindrà caràcter retroactiu como al caso de la nul.litat total o parcial.

Models d’utilitat

En lo relatiu als models d’utilitat, s’amplia l’àmbit de protecció a qualsevol producte o composició (inclosos els productes químics) a excepció de la matèria biológica i les substàncies i composicions farmacèutiques. Això permetrà contrarestar, en certa manera, l’impacte que suposa la realització d’ exàmen previ en el cas de patents, facilitant així la protecció d’un producte o composició mitjançant un procediment que no requereix exàmen, encara que confereix una protecció més limitada en el temps (10 anys).

En relació tambén als models d’utilitat, altra modificació incorporada és que l’estat de la tècnica amb referencia pel qual s’ha de jutjar la novetat no es restringeix únicament a les divulgacions a Espanya, sinò que la novetat requerida serà la mateixa que la exigida per una patent (novetat absoluta). A més, es condiciona l’exercici de les accions de defensa del dret del model d’utilitat a l’obtenció d’un IET referit a l’objecte de l’esmentat títol.

Certificats Complementaris de Protecció

S’inclouen expressament entre els títols de protecció els Certificats Complementaris de Protecció (CCPs).

Fase transitòria a la nova llei de patents espanyola

Per altra part, d’acord amb la Disposició transitòria primera d’aquetsa nova llei, els procediments administratius iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor seran tramitats i resolts conforme a la normativa legal vigent a la data de presentació de les sol.licituds.

En virtud d’aquesta disposició, i a efectos pràctics, les sol.licituds de patent que es presentin amb anterioritat a dita entrada en vigor de la nova llei podran ser tramitades seguint el procedimento general de concessió, podent-se sol.licitar l’IET amb posterioritat a la presentació de la sol.licitud de patent. A més, seguirà aplicant per elles l’exempció de taxes a les Universitats públiques.

El texte de la Llei es pot consultar al següent enllaç.

Almudena Fernández
Almudena es va incorporar a ABG el 2004 i és soci al departament de química. La seva pràctica habitual es centra fonamentalment en l’assessoria de la propietat industrial en les àrees de la química i la farmàcia, en particular en la redacció i la tramitació de sol·licituds de patents i en la realització d’estudis d’infracció i validesa de patents. És Agent de Patent Europea (EQE, 2010).
Almudena Fernández on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No s'ha trobat cap esdeveniment!

Notícies rellevants

Serveis